Klauzula informacyjna RODO

Biuletyn Informacji Publicznej
09.04.2019
 KLUZULA INFROMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koło Żarskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Żarach przy ul. Św. Brata Alberta nr 4, prowadzące Hospicjum św. Brata  Alberta  z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

 2.

1) Jeżeli jest Pani/ Pan pacjentem Hospicjum,

 ·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych 

w zakresie stacjonarnej opieki paliatywno-hospicyjnej na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

·         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Hospicjum związane umową powierzenia danych osobowych w ramach realizacji świadczeń, a także inne podmioty, którym dane przekazujemy zgodnie z obowiązkiem ustawowym,

·         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat [na podst. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 poz.2669)].

·         podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy
o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

 

2) Jeżeli jest Pani/Pan jest osobą wypożyczającą sprzęt medyczny, wolontariuszem, darczyńcą

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy wypożyczenia sprzętu medycznego, świadczenia wolontariatu, darowizny, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

·         Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora

·         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji i rozliczenia zawartej umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z jej zawarciem,

·         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

 

3) Jeżeli jest Pani/Pan jest osobą upoważnioną do wglądu w dokumentację medyczną pacjenta

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia dokumentacji medycznej pacjenta, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, c lub d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

·         Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania jedynie podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, a przetwarzanie to odbywa się zgodnie z prawem, np. podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora

·         Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,

·         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

 

3.  Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadku , gdy nie jest to sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania( Dz. U. 2015 poz.2669).

 

4.  Możecie Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznacie Państwo za uzasadnione, że Państwa dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

5. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym .

 

6. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym możecie się Państwo skontaktować drogą e-mailową wysyłając wiadomość na adres: iod@bratalbert.zary.pl